Khóa học JavaScript

javascript

Tại Training OnSoft chúng tôi cung cấp khóa học Javascript bài bản. Với những kiến thức nền móng từ cơ bản đến nâng cao.

Khóa học JavaScript tại Training OnSoft

Cung cấp cho học viên những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng các loại ứng dụng.

Trang bị kiến thức và cũng cố kỹ năng lập trình hướng đối tượng OOP từ cơ bản đến nâng cao

Cung cấp những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh theo hướng đối tượng, đa dạng hóa các thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phố hợp giữa nhiều thành phần.

Xây dựng hoàn chỉnh website với các kỹ thuật JSP, Servlet, EL & JSTL, áp dụng mô hình MVC, web service REST API…

Sử dụng công nghệ Hibernate Framework, Spring Framework phát triển website

Tự tin ứng tuyển vào các công ty phần mềm ở vị trí Lập trình viên Java, phát triển nghề nghiệp

Bạn sẽ nhận được gì sau qua học

 

Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai các loại ứng dụng khác nhau

Nắm vững và vận dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng như Object, Class, inheritance, Abstract, Interface, InnerClass… trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng

Áp dụng Design Pattern khi thiết kế cấu trúc ứng dụng

Sử dụng các công nghệ lưu trữ khác nhau như tập tin text, JSON, XML, CSDL MySQL

Phát triển ứng dụng web với J2EE, Servlet, JSP, Custom Tag, Ajax theo mô hình MVC

Phát triển ứng dụng web với Spring Framework

Sử dụng Server Tomcat

Lập trình có phong cách, tư duy

Khóa học JavaScript sẽ học những gì

Khóa học javascript

Module 1: Java cơ bản và Lập trình hướng đối tượng

Kiểu dữ liệu cơ sở, mảng

Giao diện ứng dụng Swing

Class, Object, Package

Inheritance, Abstract, interface

Collections (List, Map,Set)

InnerClass

Module 2: Kỹ thuật lập trình và công nghệ lưu trữ

Lambda, Stream API

MYSQL, JDBC, triển khai ứng dụng CRUD

Một số design pattern thông dụng

Đa luồng – Multithread

Module 3: Phát triển ứng dụng Web với Java Server Page – JSP

Tổng quan J2EE, Servlet

JSP, EL & JSTl

Mô hình MVC với JSP / Servlet

Session, Cookie, Filter

Custom Tag

Ajax

Module 4: Khóa học javascript với phát triển ứng dụng Web trên Spring Framework

Spring MVC, Spring Form

Spring & JDBC

Spring Dependency Injection

Spring & Tiles

Spring Security

Spring interceptor

Spring REST API

Triển khai website lên server Tomcat EJB/ Glassfish